Όροι & Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σύμφωνα με αυτούς τους όρους:

Περίοδος υπαναχώρησης: ο χρόνος εντός του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Καταναλωτής: φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επάγγελμα ή επιχείρηση και συνάπτει σύμβαση εξ αποστάσεως με τον έμπορο.
Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.
Χρονικά περιορισμένη συναλλαγή: σύμβαση εξ αποστάσεως που σχετίζεται με ένα σύνολο προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπου η υποχρέωση παράδοσης ή/και αγοράς είναι χρονικά περιορισμένη.
Ανθεκτικό μέσο: κάθε μέσο που επιτρέπει στον χρήστη ή τον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτόν προσωπικά με τρόπο που να επιτρέπει στο μέλλον την αναφορά και την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών σε αμετάβλητη μορφή.
Δικαίωμα υπαναχώρησης: Η ευκαιρία του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση εντός της περιόδου υπαναχώρησης.
Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης: το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρέχεται από τον έμπορο και το οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο καταναλωτής εάν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης.
Έμπορος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα ή/και υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους καταναλωτές.
Συμβόλαιο εξ αποστάσεως: συμφωνία όπου χρησιμοποιούνται μόνο ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε ένα σύστημα που οργανώνει ο έμπορος για την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών ή/και υπηρεσιών μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας·
Μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως: μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη σύμβασης χωρίς ο καταναλωτής και ο έμπορος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα.
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις: Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τον έμπορο.

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του εμπόρου

Vorina δικτυακός τόπος επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου: +30 21 1199 8294

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vorina.gr


Άρθρο 3 - Εφαρμογή

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές από τον έμπορο και για όλες τις εξ αποστάσεως συμφωνίες και παραγγελίες μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή.
Πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, πρέπει να αναφέρεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αναθεωρηθούν στις εγκαταστάσεις του φορέα εκμετάλλευσης και ότι πρέπει να αποσταλούν δωρεάν στον καταναλωτή το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματός του. .
Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως, σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, συναφθεί ηλεκτρονικά, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή ηλεκτρονικά κατά τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε ανθεκτικό μέσο. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, πρέπει να δηλωθεί πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης όπου οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαβαστούν ηλεκτρονικά και ότι θα αποσταλούν δωρεάν με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή .
Εάν ισχύουν ειδικοί όροι για προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός από αυτούς τους γενικούς όρους, οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών και ο καταναλωτής μπορεί πάντα να επικαλείται την πιο συμφέρουσα ισχύουσα διάταξη σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων.
Εάν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι οποιαδήποτε στιγμή άκυρη ή άκυρη εν όλω ή εν μέρει, η Συμφωνία και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί αμέσως από μια διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο το νόημα και ο σκοπός της διάταξης.
Οι καταστάσεις που δεν καλύπτονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα αξιολογούνται "σύμφωνα με το πνεύμα" αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
Οι ασάφειες σχετικά με την ερμηνεία ή το περιεχόμενο μιας ή περισσότερων διατάξεων των όρων μας θα ερμηνεύονται "στο πνεύμα" αυτών των όρων.

Άρθρο 4 - Η προσφορά

Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη ισχύ ή υπόκειται σε προϋποθέσεις, αυτό αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
Η προσφορά δεν είναι δεσμευτική. Ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να διορθώσει την προσφορά.
Η προσφορά πρέπει να περιέχει πλήρη και σωστή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η περιγραφή πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει μια λογική αξιολόγηση της προσφοράς. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές αποτελούν ακριβή αναπαράσταση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Προφανή λάθη ή προφανή λάθη στον διαγωνισμό δεν δεσμεύουν τον πελάτη.
Όλες οι εικόνες, οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες του διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση αποζημίωσης ή καταγγελίας της σύμβασης.
Οι εικόνες των προϊόντων είναι μια ακριβής αναπαράσταση των προσφερόμενων προϊόντων. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα χρώματα που εμφανίζονται αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.
Κάθε προσφορά πρέπει να περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ακόλουθα:
Τιμολόγηση συμπεριλαμβανομένων των φόρων?
τυχόν έξοδα παράδοσης·
Πώς θα συναφθεί η συμφωνία και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για το σκοπό αυτό.
εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει ή όχι·
Τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης·
Η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή η προθεσμία εντός της οποίας ο έμπορος εγγυάται την τιμή·
Το ποσό του τέλους επικοινωνίας εξ αποστάσεως για το κόστος χρήσης της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται σε διαφορετική βάση από τον κανονικό βασικό συντελεστή των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Εάν η σύμβαση αρχειοθετείται μετά τη σύναψή της και, εάν ναι, πώς μπορεί ο καταναλωτής να την εκμεταλλευτεί·
Τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να ελέγξει και, εάν το επιθυμεί, να διορθώσει τις πληροφορίες που έχει παράσχει στο πλαίσιο της σύμβασης·
Όλες οι άλλες γλώσσες στις οποίες μπορεί να συναφθεί η συμφωνία εκτός από τα ολλανδικά.
τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο έμπορος και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους κώδικες συμπεριφοράς ηλεκτρονικά, και
Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης εξ αποστάσεως σε μια συνεχή συναλλαγή.Άρθρο 5 - Συμφωνία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η σύμβαση συνάπτεται όταν ο καταναλωτής αποδεχτεί την προσφορά και πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις.
Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχτεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο έμπορος πρέπει να επιβεβαιώσει αμέσως ηλεκτρονικά την παραλαβή της προσφοράς. Εφόσον ο έμπορος δεν επιβεβαιώσει τη λήψη αυτής της έγκρισης, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
Εάν η συμφωνία συναφθεί ηλεκτρονικά, ο έμπορος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων και την παροχή ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο έμπορος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Ο έμπορος μπορεί - εντός του νομικού πλαισίου - να ρωτήσει εάν ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του και εάν όλα τα γεγονότα και οι παράγοντες που είναι σημαντικοί για την εξ αποστάσεως σύμβαση πρέπει να συναφθούν με υπεύθυνο τρόπο. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο έμπορος έχει βάσιμους λόγους για τη μη σύναψη της συμφωνίας, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εγκρίνει την παραγγελία ή την αίτηση και να αναφέρει τους λόγους για αυτό ή να θέσει ειδικούς όρους για την εκπλήρωσή τους.
Ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τις αποθηκεύσει με προσιτό τρόπο σε ανθεκτικό μέσο:
Η διεύθυνση του τόπου δραστηριότητας του εμπόρου όπου ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία·
Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τους οποίους ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση ότι ο καταναλωτής αποκλείεται από το δικαίωμα υπαναχώρησης·
πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και την υπάρχουσα εξυπηρέτηση μετά την πώληση·
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·
Οι όροι καταγγελίας της σύμβασης εάν η σύμβαση διαρκεί περισσότερο από ένα έτος ή είναι μόνιμη.
Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.
Όλες οι συμφωνίες πρέπει να συναφθούν υπό τον όρο ότι τα σχετικά προϊόντα είναι επαρκώς διαθέσιμα.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατά την παράδοση των προϊόντων:

Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει 14 ημέρες για να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς να αιτιολογήσει. Αυτή η περίοδος υπαναχώρησης αρχίζει την ημέρα μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον καταναλωτή ή έναν εκπρόσωπο που έχει προηγουμένως διοριστεί από τον καταναλωτή και είναι γνωστός στον ανάδοχο.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης, ο χρήστης πρέπει να χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάσει ή θα χρησιμοποιήσει το προϊόν μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να καθορίσει εάν θέλει να διατηρήσει το προϊόν. Εάν ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, θα επιστρέψει το προϊόν στον έμπορο με όλα τα συνοδευτικά αξεσουάρ και, εάν είναι ευλόγως δυνατό, στην αρχική του κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία, σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες του εμπόρου.

Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσει τον έμπορο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών. Ο καταναλωτής πρέπει να το αναφέρει χρησιμοποιώντας το μοντέλο φόρμας. Μόλις ο καταναλωτής ανακοινώσει ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών. Ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι τα παραδοθέντα αγαθά επιστράφηκαν στην ώρα τους, για παράδειγμα, προσκομίζοντας απόδειξη αποστολής.
Εάν, μετά τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, ο πελάτης δεν έχει ειδοποιήσει τον έμπορο ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή δεν έχει επιστρέψει το προϊόν στον έμπορο, η αγορά ισχύει.

Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών:

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσει εντός προθεσμίας τουλάχιστον 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να επικεντρωθεί στις εύλογες και σαφείς οδηγίες που δίνει ο έμπορος κατά τη στιγμή της προσφοράς ή/και το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Άρθρο 7 - Δαπάνες σε περίπτωση ανάκλησης

Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, πρέπει να αναλάβει τα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
Εάν ο καταναλωτής έχει πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει αυτό το ποσό το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο 14 ημέρες μετά την ανάκληση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Αυτό είναι δυνατό μόνο με την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ήδη παραληφθεί από τον έμπορο ή ότι μπορεί να προσκομιστεί πειστική απόδειξη ότι έχει επιστραφεί ολόκληρο.

Άρθρο 8 - Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο έμπορος μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή για τα προϊόντα που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3. Η εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο εάν ο έμπορος το έχει διευκρινίσει αυτό στην προσφορά, τουλάχιστον σε αρκετό χρόνο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.
Είναι δυνατό να αποκλειστεί μόνο το δικαίωμα υπαναχώρησης για προϊόντα όπως π.χ
που δημιουργήθηκε από τον έμπορο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή·
που είναι ξεκάθαρα προσωπικής φύσης
τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν.
που μπορεί να φθαρεί ή να παρωχηθεί γρήγορα.
των οποίων η τιμή υπόκειται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στις οποίες ο έμπορος δεν έχει κανέναν έλεγχο·
για μεμονωμένες εφημερίδες και περιοδικά·
Για εγγραφές ήχου και βίντεο και λογισμικό υπολογιστή όπου ο χρήστης έχει σπάσει τη σφραγίδα.
Για προϊόντα υγιεινής όπου ο καταναλωτής έχει βλάψει την εμπορευσιμότητα των προϊόντων ανοίγοντάς τα.
Είναι δυνατό να αποκλειστεί μόνο το δικαίωμα υπαναχώρησης για υπηρεσίες:
σχετικά με τη διαμονή, τη μεταφορά, τα γεύματα ή τις δραστηριότητες αναψυχής που θα πραγματοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου·
του οποίου η παράδοση έχει ξεκινήσει με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης·
για στοιχήματα και λαχεία.

Άρθρο 9 - Τιμή

Κατά τη διάρκεια ισχύος που καθορίζεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αυξάνονται, με εξαίρεση τις αλλαγές τιμών λόγω μεταβολών στους συντελεστές ΦΠΑ.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο σημείο, ο έμπορος μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και επί των οποίων ο έμπορος δεν έχει κανέναν έλεγχο, με μεταβλητές τιμές. Αυτή η υποχρέωση διακύμανσης και το γεγονός ότι όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές στόχοι πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά.
Αυξήσεις τιμών εντός τριών μηνών από τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν απορρέουν από νομικές διατάξεις.
Αυξήσεις τιμών από τρεις μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν ο έμπορος τις έχει εγκρίνει:
είναι αποτέλεσμα νομοθετικών διατάξεων ή κανονισμών, ή
ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία την ημέρα που τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής.
Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά για προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Όλες οι τιμές μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες των σφαλμάτων εκτύπωσης και ρύθμισης. Σε περίπτωση σφαλμάτων εκτύπωσης και ρύθμισης, ο διοργανωτής δεν υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σύμφωνα με τη λανθασμένη τιμή.


Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, με τις προδιαγραφές της προσφοράς, με εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή/και καταλληλότητας χρήσης και με τους νομοθετικούς ή/και κρατικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή της συμφωνίας . Εάν συμφωνηθεί, ο ανάδοχος πρέπει επίσης να εγγυηθεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση διαφορετική από την κανονική χρήση.
Η εγγύηση που παρέχεται από τον έμπορο, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα και απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο καταναλωτής έναντι του εμπόρου βάσει της συμφωνίας.
Τυχόν ελαττωματικά ή εσφαλμένα παραδοθέντα προϊόντα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στον ανάδοχο εντός 4 εβδομάδων από την παράδοση. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία και σε νέα κατάσταση.
Η περίοδος εγγύησης του εργολάβου αντιστοιχεί στην περίοδο εγγύησης του κατασκευαστή. Ωστόσο, ο προγραμματιστής δεν θα είναι ποτέ υπεύθυνος για την τελική καταλληλότητα των προϊόντων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή από τον χρήστη ή για συμβουλές που δίνονται σχετικά με τη χρήση ή την εφαρμογή των προϊόντων.
Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:
Ο χρήστης έχει επισκευάσει ή/και επεξεργάζεται τα παραδοθέντα προϊόντα ο ίδιος ή έχει επισκευάσει ή/και τα επεξεργάζεται από τρίτους.
Τα παραδοθέντα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μη φυσιολογικές συνθήκες ή έχουν υποστεί άλλως απρόσεκτη μεταχείριση ή κατά παράβαση των οδηγιών ή/και της συσκευασίας του εμπόρου.
Οι ελλείψεις οφείλονται εν όλω ή εν μέρει σε κανονισμούς που έχει θεσπίσει ή θα θεσπίσει η κυβέρνηση σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 11 - Παράδοση και εφαρμογή

Ο ανάδοχος πρέπει να επιδεικνύει τη μέγιστη προσοχή κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων για υπηρεσίες.
Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχει δώσει ο Χρήστης στον Ανάδοχο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος εκπληρώνει τις αποδεκτές παραγγελίες εγκαίρως και το αργότερο εντός 30 ημερών, εκτός εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει για μεγαλύτερη περίοδο παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν η παραγγελία δεν μπορεί να εκπληρωθεί ή μπορεί να εκπληρωθεί μόνο εν μέρει, ο καταναλωτής πρέπει να ειδοποιηθεί εντός 30 ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία δωρεάν. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται αποζημίωση.
Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση. Ο χρήστης δεν μπορεί να ασκήσει δικαιώματα από οποιαδήποτε από αυτές τις περιόδους. Η υπέρβαση της προθεσμίας δεν παρέχει στον καταναλωτή δικαίωμα αποζημίωσης.
Εάν η σύμβαση καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο ανάδοχος επιστρέφει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από τη λύση της σύμβασης.
Εάν αποδειχθεί αδύνατη η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος, ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει ένα προϊόν αντικατάστασης. Το αργότερο κατά την παράδοση, πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα και κατανοητά ότι θα παραδοθεί ένα προϊόν αντικατάστασης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να αποκλειστεί στην περίπτωση ειδών αντικατάστασης. Τα έξοδα επιστροφής της αποστολής επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο κίνδυνος ζημιάς ή/και απώλειας των προϊόντων βαρύνει τον χειριστή έως ότου παραδοθούν στον καταναλωτή ή σε προκαθορισμένο εκπρόσωπο του φορέα εκμετάλλευσης που είναι γνωστός στον εκπρόσωπο του χειριστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.

Άρθρο 12 - Διάρκεια συναλλαγών: Διάρκεια, λήξη και ανανέωση.

Λήξη

Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μια συμφωνία για αόριστο χρονικό διάστημα για τακτική παράδοση αγαθών (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των συμφωνηθέντων κανόνων ειδοποίησης και με προειδοποίηση ενός μηνός.
Ο καταναλωτής μπορεί να συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου για την τακτική παράδοση αγαθών (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών και να τη λύσει ανά πάσα στιγμή στο τέλος της καθορισμένης περιόδου, με την επιφύλαξη των συμφωνηθέντων κανόνων ειδοποίησης και προθεσμίας ειδοποίησης έως ένα μήνα.
Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
παύει ανά πάσα στιγμή και δεν περιορίζεται στη διακοπή σε καθορισμένο χρόνο ή εντός καθορισμένης περιόδου·
καταγγέλθηκε τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που τερματίστηκαν από αυτόν·
λήγει πάντα με την ίδια περίοδο προειδοποίησης που έχει ορίσει ο ανάδοχος για τον εαυτό του.

Επέκταση

Μια συμφωνία που συνάπτεται για καθορισμένη χρονική περίοδο για την τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών δεν μπορεί να ανανεωθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Σε αντίθεση με ό,τι αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μια χρονικά περιορισμένη συμφωνία για τακτική παράδοση εφημερίδων, εβδομαδιαίων και περιοδικών μπορεί να παραταθεί αθόρυβα για μια καθορισμένη περίοδο έως και τρεις μήνες, εάν ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία στο τέλος της παρατεταμένης περίοδος συμφωνίας με προειδοποίηση ενός μηνός.
Μια χρονικά περιορισμένη συμφωνία που έχει συναφθεί για την τακτική παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεωθεί επ' αόριστον μόνο εάν ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή με ειδοποίηση το πολύ ένα μήνα και με ειδοποίηση έως τρεις μήνες εάν η συμφωνία αφορά τακτικά παράδοση εφημερίδων, ειδήσεων και εβδομαδιαίων και μη περιοδικών.
Μια χρονικά περιορισμένη συμφωνία για την τακτική παράδοση ημερήσιων εφημερίδων, εφημερίδων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει σιωπηλά και λήγει αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής ή της εισαγωγικής περιόδου.

Διάρκεια

Εάν η συμφωνία ισχύει για περισσότερο από ένα έτος, ο χρήστης μπορεί να την καταγγείλει ανά πάσα στιγμή μετά το τέλος ενός έτους με περίοδο ειδοποίησης ενός μήνα, εκτός εάν η λογική και η αμεροληψία εμποδίζουν τον τερματισμό πριν από τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου.

Άρθρο 13 - Πληρωμή

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ποσά που καταβάλλονται από τον καταναλωτή εντός επτά εργάσιμων ημερών από την έναρξη της περιόδου προβληματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή μιας υπηρεσίας, η προθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει μόλις ο καταναλωτής λάβει την επιβεβαίωση της συμφωνίας.
Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον έμπορο για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία πληρωμής που έχει παράσχει ή λάβει.
Εάν ο καταναλωτής δεν πληρώσει, ο έμπορος, υπό την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, έχει το δικαίωμα να χρεώσει στον καταναλωτή το εύλογο κόστος που είχε προηγουμένως επιβαρυνθεί.

Άρθρο 14 - Διαδικασία καταγγελιών

Ο έμπορος πρέπει να διαθέτει επαρκώς δημοσιοποιημένη διαδικασία για παράπονα και πρέπει να διεκπεραιώνει την καταγγελία σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία.
Τα παράπονα για την εκπλήρωση της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται στον έμπορο εντός 7 ημερών από την ανακάλυψη των ελλείψεων από τον καταναλωτή και πρέπει να περιγράφονται πλήρως και με σαφήνεια.
Τα παράπονα προς τον προγραμματιστή θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Εάν το παράπονο απαιτεί προβλέψιμο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διεκπεραιωθεί, ο έμπορος πρέπει να απαντήσει εντός 14 ημερών, να επιβεβαιώσει την παραλαβή και να υποδείξει πότε ο καταναλωτής μπορεί να αναμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, ανακύπτει μια διαφορά που πρέπει να επιλυθεί.
Σε περίπτωση καταγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον έμπορο.
Είναι επίσης δυνατή η καταχώρηση καταγγελιών μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών (http://ec.europa.eu/odr).
Η υποβολή καταγγελίας δεν σημαίνει ότι ανακαλούνται οι υποχρεώσεις του εμπόρου, εκτός εάν ο έμπορος δηλώσει διαφορετικά εγγράφως.
Εάν η καταγγελία αποδειχθεί δικαιολογημένη, ο έμπορος, κατά την κρίση του, αντικαθιστά ή επισκευάζει τα παραδοθέντα προϊόντα δωρεάν.

Άρθρο 15 - Διαφορές

Οι συμβάσεις μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή που καλύπτονται από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο. Ακόμα κι αν ο καταναλωτής ζει στο εξωτερικό.
Η σύμβαση της Βιέννης για τις πωλήσεις δεν ισχύει.


Άρθρο 16 - Συμπληρωματικές ή παρεκκλίνουσες διατάξεις

Πρόσθετες διατάξεις ή διατάξεις που αποκλίνουν από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να είναι γραπτές ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν από τον καταναλωτή σε προσβάσιμη μορφή σε ανθεκτικό μέσο.

Άρθρο 17 - Κόστος απόδοσης

Το κόστος της επιστροφής βαρύνει πάντα τον πελάτη. Αυτά τα έξοδα δεν επιστρέφονται και δεν επιστρέφονται στον πελάτη.