Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει αναπτυχθεί από το Vorina. Ο σκοπός αυτής της πολιτικής απορρήτου είναι να ενημερώσει τους επισκέπτες του ιστότοπου για τα ακόλουθα
ηλεκτρονικό κατάστημα)
Εφεξής καλούμενος "ιστότοπος") σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τον χειριστή.
Ο χειριστής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του και ως εκ τούτου αναλαμβάνει να λάβει όλα τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων από απώλεια, κλοπή, διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω διατάξεις, μπορεί να επικοινωνήσει με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία στην ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην ενότητα στοιχείων επικοινωνίας της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει τις παρακάτω πληροφορίες και συμφωνεί με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη μέσω του ιστότοπου ή/και στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. η ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της θεραπείας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί βάσει προηγούμενης συναίνεσης.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Με την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές που περιγράφονται παρακάτω, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
Τομέας χρήστη (ανακτάται αυτόματα από τον διακομιστή του διαχειριστή επεξεργασίας), συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής διεύθυνσης IP.
Διεύθυνση e-mail του χρήστη Εάν ο χρήστης την έχει εισαγάγει προηγουμένως, για παράδειγμα δημοσιεύοντας μηνύματα ή κάνοντας ερωτήσεις στον ιστότοπο, επικοινωνήστε μέσω e-mail με τον υπεύθυνο για τη θεραπεία, συμμετάσχετε σε συζητήσεις.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες στον ιστότοπο που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.


Όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης οικειοθελώς, π.χ. σε σχέση με έρευνες ή/και εγγραφές στον ιστότοπο ή με την απόκτηση πρόσβασης σε περιορισμένο τμήμα του ιστότοπου.

Ο επικεφαλής της θεραπείας μπορεί επίσης να συλλέξει μη προσωπικές πληροφορίες. αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προσωπικές και δεν μπορούν άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσουν ένα συγκεκριμένο άτομο. αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του ιστότοπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται ή για τη βελτίωση των δημοσιεύσεων του Υπεύθυνου Θεραπείας.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα συνδυάζονται με μη προσωπικά δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, αυτά τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται ως προσωπικά δεδομένα έως ότου τα υποκείμενα των δεδομένων δεν μπορούν πλέον να ταυτοποιηθούν με βάση τα δεδομένα.

Τόπος συλλογής

Ο υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει προσωπικά δεδομένα με τους εξής τρόπους: φόρμες ιστού και επικοινωνίας, τεχνικά cookies, αναλυτικά cookies, λειτουργικά cookies, cookies απόδοσης, εμπορικά cookies και cookies παρακολούθησης.


Σκοπός της θεραπείας


Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Διαχείριση και έλεγχος για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

- Αποστολή και παρακολούθηση παραγγελιών και τιμολόγησης

- Αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες από την εταιρεία επεξεργασίας.

- Ενδεχομένως να στείλετε δωρεάν δείγματα ή να προσφέρετε υπηρεσίες με ευνοϊκότερους όρους.

- Απαντήστε στις ερωτήσεις των χρηστών

- Βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπου και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του επεξεργαστή.

- Ανακατεύθυνση πληροφοριών για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τον επεξεργαστή.

- Στόχοι για άμεσο μάρκετινγκ

- Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη αναγνώριση των ενδιαφερόντων του χρήστη.

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση επεξεργασίας που δεν καλύπτεται ήδη από την παρούσα πολιτική απορρήτου, οπότε το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα επικοινωνήσει με τον χρήστη πριν χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα για να τον ενημερώσει για τις αλλαγές και να του παρέχει την ευκαιρία να απόσχει από τέτοια χρήση εάν είναι απαραίτητο.

Επικεφαλής προετοιμασίας

Διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται εύλογα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη αποθηκεύονται το πολύ για τρία χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης που έχει ο πελάτης με τον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα.

Θα ισχύουν μικρότερες περίοδοι αποθήκευσης για ορισμένες κατηγορίες δεδομένων, π.χ. δεδομένα κίνησης, τα οποία θα αποθηκευτούν μόνο για 12 μήνες.

Όταν λήξει η περίοδος αποθήκευσης, το άτομο που είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον προσβάσιμα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Με γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα που απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» της παρούσας πολιτικής απορρήτου και αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς του), ο χρήστης μπορεί να λάβει δωρεάν χρεώστε γραπτή ειδοποίηση ή αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που αποκτήθηκαν.

Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να απαιτήσει από τον χρήστη να πληρώσει εύλογο κόστος, με βάση το διοικητικό κόστος, για κάθε πρόσθετο αντίγραφο που ζητείται από τον χρήστη.

Μόλις ο χρήστης υποβάλει αυτό το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, οι πληροφορίες θα διαβιβαστούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ο χρήστης ζητήσει διαφορετικά.

Αντίγραφο των πληροφοριών θα σταλεί στον χρήστη εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Με γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου, ο χρήστης μπορεί, αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς του), εντός εύλογου χρόνο και το αργότερο εντός ενός μηνός, να ζητήσει τη δωρεάν διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων εάν περιέχουν λάθη, είναι ελλιπή ή άσχετα και να ζητήσει τη συμπλήρωση των δεδομένων του εάν είναι ελλιπή.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Υποβάλλοντας γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική του κατάσταση, αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (με επισύναψη αντίγραφο της ταυτότητάς τους), αντιτίθενται στη δωρεάν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή εάν η επεξεργασία αποτελεί μέρος της άσκησης δημόσιας εξουσίας που ανήκει στον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα.
Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή σε σχέση με την άσκηση εξουσίας.
Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων (ειδικά εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί).
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να αρνηθεί να συμμορφωθεί με την αντίρρηση του χρήστη εάν έχει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών του χρήστη, ή εάν χρησιμοποιούνται για να ασκήσουν αγωγή, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους νομικά ή να ασκήσουν δικαιώματα. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας «Ενστάσεις και Παράπονα» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Με γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα που απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου, ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και αφού ελέγξει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο του ταυτότητας). των προσωπικών τους δεδομένων, αδικαιολόγητα και δωρεάν, εάν τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του προφίλ).

Εάν τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή του, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας.για την άσκηση εξουσίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία υποχρεούται να ανταποκριθεί στο αίτημα του χρήστη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα, και πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απάντησής του εάν σκοπεύει να μην απαντήσει θετικά στην αίτηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
Με γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου, ο χρήστης μπορεί, αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς του), να περιοριστεί σε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν ο χρήστης αρνηθεί ότι μια εργασία είναι σωστή και μόνο για το χρόνο που απαιτείται για να μπορέσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να την ελέγξει.
Εάν η χρήση είναι μη εξουσιοδοτημένη ή εάν ο χρήστης προτιμά να περιορίσει τη δραστηριότητα αντί να διαγράψει τα δεδομένα.
Εάν ο χρήστης χρειάζεται τον περιορισμό του μέτρου για να αμφισβητήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο, ακόμη και αν δεν είναι πλέον απαραίτητο να συνεχιστεί ο σκοπός της διαδικασίας.
Κατά την περίοδο που απαιτείται για να εξεταστεί εάν η ένσταση είναι έγκυρη, με άλλα λόγια η περίοδος που απαιτείται για να μπορέσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να εξισορροπήσει τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας και του χρήστη.
Ο υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα θα ενημερώσει τον χρήστη αμέσως μόλις αρθεί ο περιορισμός.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Με γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" της παρούσας πολιτικής απορρήτου, ο χρήστης μπορεί, αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς του), προσωπικά δεδομένα διαγράφονται εάν ισχύει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Ο χρήστης έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του και δεν υπάρχει νομική βάση για περαιτέρω επεξεργασία.
Ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχει καμία επιτακτική νόμιμη βάση για περαιτέρω επεξεργασία ή/και ο χρήστης ασκεί ειδικό δικαίωμα αντίρρησης στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του προφίλ).
Τα προσωπικά δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγράφονται προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση (βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή του κράτους μέλους) την οποία υποχρεούται να εκπληρώσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σε παιδιά.
Ωστόσο, η κοινή χρήση δεδομένων δεν ισχύει στις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις:

Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.
Μόλις η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική διάταξη που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο ενός από τα κράτη μέλη στο οποίο ανήκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή ως μέρος της άσκησης εξουσίας.
Από τη στιγμή που η θεραπεία είναι απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Από τη στιγμή που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για αρχειακούς σκοπούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικής και υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα διαγραφής καθιστά αδύνατη την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας ή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επεξεργασία.
Μόλις η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την αμφισβήτηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία υποχρεούται να ανταποκριθεί στο αίτημα του χρήστη για διαγραφή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και πρέπει να αιτιολογήσει την απάντησή του εάν σκοπεύει να μην απαντήσει θετικά στο αίτημα του χρήστη.


Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα, δωρεάν και υπό τους ίδιους όρους, να έχει διαγραφή ή απαγόρευση χρήσης προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν τα οποία είναι ελλιπή ή ασυμβίβαστα με τον σκοπό της επεξεργασίας ή των οποίων η εγγραφή, η μεταφορά ή η αποθήκευση απαγορεύεται ή έχει αποθηκευτεί περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο και επιτρεπτό.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ «ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».
Με γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα που απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή και αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητάς του) να ζητήσει ότι τα προσωπικά του δεδομένα μεταφέρονται δωρεάν σε δομημένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη αναγνώσιμη από μηχανή μορφή για μεταφορά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

Όταν η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη ή σε συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα.
Υπό τους ίδιους όρους, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον βοηθό προσωπικών δεδομένων να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Οι προβλεπόμενοι αποδέκτες των πληροφοριών που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τους υπαλλήλους του ή άλλους υπεργολάβους, είναι προσεκτικά επιλεγμένοι επιχειρηματικοί εταίροι με έδρα το Βέλγιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάζονται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την εμπορία προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών .

Εάν οι πληροφορίες γνωστοποιηθούν σε τρίτους για άμεσο μάρκετινγκ ή μάρκετινγκ, ο χρήστης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων, ώστε να μπορεί να αποφασίσει εάν θέλει να αποδεχτεί ότι τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες του.

Με την αποστολή γραπτού, χρονολογημένου και υπογεγραμμένου αιτήματος στον υπεύθυνο για την επεξεργασία, στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή και αφού επαληθεύσει την ταυτότητά του (επισυνάπτοντας αντίγραφο την ταυτότητά του) αντιτίθενται στη δωρεάν διαβίβαση των δεδομένων του σε τρίτους.

Ο Διαχειριστής θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζει ότι οι συνεργάτες, το προσωπικό, οι εργολάβοι και άλλα τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ο χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη σχετικά με το νόμο, μια νομική διαδικασία ή μια εντολή από μια δημόσια αρχή που καθιστά αναγκαία μια τέτοια αποκάλυψη.

Δεν θα υπάρξει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ COOKIES
Γενικές αρχές. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο.

Αυτή η πολιτική διαχείρισης cookie ισχύει για τον ιστότοπο. Τα χειρίζεται ο διαχειριστής.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την πλοήγηση πιο ακριβή και αξιόπιστη. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και άλλα καθιστούν δυνατή τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί να δέχονται cookies αυτόματα. Εάν ο χρήστης θέλει να προσαρμόσει τη διαχείριση των cookies, πρέπει να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Διαχείριση cookie" αυτής της ρήτρας.

Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης συμφωνεί ρητά με τον χειρισμό των cookies όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ορισμός των cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων ή ένα αρχείο κειμένου που ένας διακομιστής ιστότοπου αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα στη συσκευή ενός χρήστη (σκληρός δίσκος, tablet, smartphone ή παρόμοια συσκευή) χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Τα cookies μπορούν επίσης να εγκατασταθούν από τρίτους ως υπεύθυνοι για επεξεργασία εργασίας με.

Τα cookies αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες, π.χ. τις γλωσσικές προτιμήσεις των επισκεπτών ή τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών. Άλλα cookies αποθηκεύουν στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες του ιστότοπου ή διασφαλίζουν τη σωστή εμφάνιση των γραφικών και τη σωστή λειτουργία των εφαρμογών του ιστότοπου. Άλλα cookies καθιστούν δυνατή την προσαρμογή του περιεχομένου ή/και της διαφήμισης του ιστότοπου στον χρήστη.

Χρήση cookies στον ιστότοπο Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

Βασικά ή τεχνικά cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και για τη διασφάλιση καλής επικοινωνίας και τη διευκόλυνση της πλοήγησης.
Στατιστικά ή αναλυτικά cookies: Αυτά τα cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση και την καταμέτρηση των επισκεπτών και την παρακολούθηση των συνηθειών τους σερφ όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο. Αυτό διευκολύνει τον χρήστη να πλοηγηθεί και να βρει αυτό που ψάχνει.
Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies καθιστούν δυνατή την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών στον ιστότοπο για τη βελτίωση της ευκολίας και της εμπειρίας του χρήστη, ειδικά επειδή τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις του χρήστη (π.χ. γλώσσα).
Cookies απόδοσης: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες. Επιτρέπουν επίσης τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση του ιστότοπου (π.χ. παρακολουθώντας τον αριθμό των επισκεπτών, προσδιορίζοντας τις πιο δημοφιλείς σελίδες και κλικ) και την καλύτερη προσαρμογή των εμπορικών προσφορών στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.
Διαφημιστικά και εμπορικά cookies: Πρόκειται για αρχεία που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το προφίλ του χρήστη και τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν ή να διαβαστούν από τρίτα μέρη με τα οποία ο Διαχειριστής συνεργάζεται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης ή ιστότοπου και την προσαρμογή της στα ενδιαφέροντα του χρήστη.
Cookies παρακολούθησης: Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies παρακολούθησης μέσω του Google Analytics για να βοηθήσει τον χειριστή να επεξεργαστεί τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αντιδρούν και αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του ιστότοπου δημιουργώντας στατιστικά ανώνυμων επισκεπτών. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπο και να παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο στον χρήστη. Ο χειριστής χρησιμοποιεί το Google Analytics για να μπορεί να δημιουργήσει μια ιδέα για την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, την προέλευση της επισκεψιμότητας και τους ιστότοπους που επισκέφθηκε. Αυτό σημαίνει ότι η Google ενεργεί ως υπεργολάβος. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Google Analytics δημιουργούνται ανώνυμα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποιος επισκέπτεται τον ιστότοπο. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, ο χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη του την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google, η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/
Ο χειριστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies και beacons για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών σε διάφορους ιστότοπους και εφαρμογές που ανήκουν στο διαφημιστικό του δίκτυο. Το beacon είναι ένα αόρατο αρχείο γραφικών που παρακολουθεί τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη σε έναν ή περισσότερους ιστότοπους ή/και προγράμματα. Επιπλέον, πολλά εμπορικά cookie μπορούν να οριστούν από τους διαφημιστές όταν εμφανίζουν τις διαφημίσεις τους.

Τα εμπορικά cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες και τα beacons που συλλέγονται με εμπορικά cookies χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και για την καλύτερη προσαρμογή της διαφήμισης στον ιστότοπο, καθώς και σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο ή για τους οποίους ο χειριστής παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες.

Η περίοδος αποθήκευσης για τα cookie ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του cookie: τα βασικά cookie αποθηκεύονται συνήθως μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα λειτουργικά cookie ισχύουν για ένα έτος και τα cookie απόδοσης για τέσσερα χρόνια.

Ο διαχειριστής επεξεργασίας επιτρέπει στις δημόσιες μηχανές αναζήτησης να επισκέπτονται τον ιστότοπο μέσω spiders για να διαθέσουν το περιεχόμενο και την πρόσβαση του ιστότοπου μέσω αυτών των μηχανών αναζήτησης, χωρίς να παραχωρούν δικαιώματα αντιγράφου ασφαλείας στον ιστότοπο. Ο Βοηθός Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Για να μπορεί να προσφέρει προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη, ο βοηθός προσωπικών δεδομένων μπορεί να συνάψει συμφωνίες με διαφημιστές μέσω του Διαδικτύου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα τους δώσει την άδεια να τοποθετούν διαφημίσεις στον ιστότοπο. Μόλις ο χρήστης επισκεφτεί τον ιστότοπο, αυτοί οι διαφημιστές μπορούν επίσης να συλλέξουν πληροφορίες.

Χειρισμός cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί να δέχονται cookies αυτόματα, αλλά όλα τα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Εάν δεν θέλετε ο ιστότοπος να τοποθετεί cookies στον υπολογιστή / κινητή συσκευή σας, μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του να στέλνει ένα μήνυμα όταν λαμβάνει ένα cookie, ώστε να μπορεί να αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτό ή όχι.

Εάν ο χρήστης θέλει να αποκλείσει ή/και να διαχειριστεί ορισμένα cookies, μπορεί να το κάνει ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησής του:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allowcookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Όπερα: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Εάν ο χρήστης δεν θέλει να αποδεχτεί τα cookies του Google Analytics, μπορεί να το υποδείξει στο μήνυμα cookie που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για πρώτη φορά ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ώστε να μην γίνονται αποδεκτά τα cookies .

Για να μην παρακολουθείται από το Google Analytics σε οποιονδήποτε ιστότοπο, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο ιστότοπο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει ορισμένα cookies, είναι πιθανό ορισμένα μέρη του ιστότοπου να μην είναι προσβάσιμα και/ή χρήσιμα ή μόνο μερικώς προσβάσιμα και/ή χρήσιμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, σύμφωνα με τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων και οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στη φύση των δεδομένων. να προστατεύονται. Ο υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος της δραστηριότητας και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τον σκοπό της επεξεργασίας και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών.

Όταν ο χειριστής λαμβάνει ή στέλνει πληροφορίες στον ιστότοπο, πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης που αναγνωρίζεται ως βιομηχανικό πρότυπο στον τομέα της πληροφορικής. Ο βοηθός προσωπικών δεδομένων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου και την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσής τους.

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλέφωνο και ταχυδρομείο

Επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου. Εάν ένας χρήστης στείλει την ταχυδρομική του διεύθυνση στον επεξεργαστή μέσω του ιστότοπου, αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν στο μητρώο διευθύνσεων του επεξεργαστή για να μπορεί να απαντά σε αιτήματα και να ενημερώνει τον χρήστη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο επεξεργαστής. Εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί, ο επεξεργαστής μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες του χρήστη σε τρίτους (π.χ. ομάδες εταιρειών και επιχειρηματικούς εταίρους) για άμεσο μάρκετινγκ. Εάν ο χρήστης δεν θέλει τα δεδομένα του να χρησιμοποιηθούν για άμεσο μάρκετινγκ, μπορεί να το υποδείξει κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο.

Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί, να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα του από τη βάση δεδομένων του επεξεργαστή ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον βοηθό προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" της παρούσας πολιτικής απορρήτου και να δώσει το όνομά του και την ακριβή του διεύθυνση (εγγράφως). Ο βοηθός προσωπικών δεδομένων αναλαμβάνει να αφαιρέσει αυτές τις πληροφορίες από τη λίστα που μοιράζεται με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Εάν ο χρήστης δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του στον υπεύθυνο για τη θεραπεία μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να λάβει ένα τηλεφώνημα: +40359228036.

Από τον χειριστή για παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή επερχόμενες εκδηλώσεις.
Ομάδες εταιρειών και επιχειρηματικοί εταίροι με τους οποίους ο βοηθός προσωπικών δεδομένων έχει συμβατική σχέση.
Εάν ο χρήστης δεν θέλει ή δεν θέλει πλέον να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη θεραπεία στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου, αναφέροντας το όνομά του και την ακριβή διεύθυνσή του πληροφορίες (γραπτά). Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία αναλαμβάνει να αφαιρέσει αυτές τις πληροφορίες από τη λίστα που μοιράζεται με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.

Εάν ο χρήστης κοινοποιήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, θα λαμβάνει μόνο μηνύματα (SMS / MMS) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για να απαντήσει στις ερωτήσεις του χρήστη ή να τον ενημερώσει. σχετικά με τις παραγγελίες που έχει κάνει στο διαδίκτυο.

Επικοινωνία μέσω e-mail. Εάν ο χρήστης κοινοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του στον υπεύθυνο για τη θεραπεία μέσω του ιστότοπου:

Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία επεξεργασίας για να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή επερχόμενες εκδηλώσεις (για άμεσο μάρκετινγκ), υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει ρητά σε αυτό επειδή είστε ήδη πελάτης της εταιρείας επεξεργασίας και έχετε κοινοποιήσει τη διεύθυνση email σας στη η μεταποιητική εταιρεία..
Μπορεί να λαμβάνει e-mail από εταιρικούς ομίλους και εταιρείες/οργανισμούς με τους οποίους η εταιρεία επεξεργασίας είναι συμβατικά συνδεδεμένη για άμεσο μάρκετινγκ, εφόσον ο χρήστης έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για αυτό.
Εάν ο χρήστης δεν θέλει ή δεν θέλει πλέον να λαμβάνει τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο για τη θεραπεία στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" αυτής της πολιτικής απορρήτου και να εισαγάγει το όνομά του και ακριβείς πληροφορίες διεύθυνσης (σωστή ορθογραφία).

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία υποχρεούται να αφαιρέσει αυτές τις πληροφορίες από τη λίστα που μοιράζεται με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο χρήστης μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες και διορθωτικά μέτρα, ο χρήστης παραπέμπεται στη Βελγική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.privacycommission.be/de/node/19254.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον χειριστή για ερωτήσεις ή/και παράπονα, ιδίως σχετικά με τη σαφήνεια και τη διαθεσιμότητα αυτής της πολιτικής απορρήτου:
Μέσω e-mail: E-mail: info@vorina.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Αυτή η πολιτική απορρήτου διέπεται από το βελγικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα διέπονται από το βελγικό δίκαιο και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αμβέρσας, Τμήμα Mechelen.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν μόλις ανακοινωθούν και τεθούν σε ισχύ.